แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี

วิสัยทัศน์

“สร้างสภาพบ้านเมืองน่าอยู่ เพิ่มคุณภาพชีวิต บริการพื้นฐานที่ดี สิ่งแวดล้อมไม่ได้รับผลกระทบ”

พันธกิจ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้บ้านเมืองน่าอยู่ โดยได้รับการบริการพื้นฐานที่ดี
2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้ชุมชนเข็มแข็งและยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้
3. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เพื่อมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี