สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561 : เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2561

ประกาศราคากลาง : ราคากลางปรับปรุง ASPHALT CONGRETE เขาสวนหลวง - ห้วยไข่เน่า หมู่ 11

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphalt Congrete

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านห้วยตะแคง - ห้วยจำปา หมู่ 6,12 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 โครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขประมูลการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง สายช่องมะกล่ำ - เขาวังสดึงษ์ (ช่วงบ้านห้วยลูกนก) หมู่ 9,10 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และ วันเวลา สถานที่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลุ่มบ้านนางเทียม ศรัทธาผล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลุ่มบ้านนายณรงค์ เชยชิต

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลุ่มบ้านนายหนูแดง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : โครงการก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยลูกนก ม.9 แผ่นที่ 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : โครงการก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยลูกนก ม.9 แผ่นที่ 2

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : โครงการก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยลูกนก ม.9 แผ่นที่ 3

ประกาศราคากลาง : หอกระจายข่าวบ้านหนองสองห้อง หมู่ 15

ประกาศราคากลาง : โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านห้วยจำปา หมู่ 12

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศ ต่อเติมอาคารผู้สูงอายุหมู่ ที่ 9

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ปร.5 ปร.6 ปร.4ประกาศ ต่อเติมอาคารผู้สูงอายุหมู่ ที่ 9 แผ่นที่ 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ปร.5 ปร.6 ปร.4ประกาศ ต่อเติมอาคารผู้สูงอายุหมู่ ที่ 9 แผ่นที่ 2

ประกาศราคากลาง : ปร.6 ปร.5 ปร.4 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชนเอราวัณ

ประกาศราคากลาง : ปร.6 ปร.5 ปร.4 โครงการปรับปรุงสนามฟุมซอลชุมชนชมภูพาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศ คสล. ม.6,12

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตม.11,12

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต ม.10

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศ โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต ม.10

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการปรับปรุงAc โดยวิธี Recycling

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศโครงการปรับปรุงAc Recycling ม.6,7

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการปรับปรุงAc โดยวิธี Recycling ม.6,7

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการคลองดาด คสล. (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองสองห้อง-เจดีย์หัก ม.15

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองสองห้อง-เจดีย์หัก ม.15

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต สายบ้านชุกกระเจียว ม. 10

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านทุ่งพิทาบ (กลุ่มบ้านนายประจวบ)

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านทุ่งพิทาบ (กลุ่มบ้านนายกร)

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 11

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านทุ่งพิทาบ ม.10

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศโครงการ จัดซื้อเต้นท์ตำบลเกาะพลับพลา

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการ จัดซื้อเต้นท์ตำบลเกาะพลับพลา

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านตีนเขา-บ้านไร่ หมู่ 8

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์กีฬาตำบล หมุ่ที่ 9

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านตีนเขา - บ้านไร่ หมู่ 8

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : ก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านเขาน้อย หมู่ 11

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : ก่อสร้างหอกระจายข่าวหนองสองห้อง หมู่ 15

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน2โครงการ

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.10

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.10,11

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : คลองดาด คสล.บ้านห้วยตะแคง - เขาสวนหลวง(ช่วง 2 ) หมู่ 6

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : คลองดาด หนองปลาร้า หมู่ 10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : คลองดาดคอนกรีต ชุกกระเจียว หมู่ 10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.9

ประกาศราคากลาง : ปร.5 โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ สายเลียบคลอง 12 ฝั่งขวา

ประกาศราคากลาง : ปร.6 โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ สายเลียบคลอง 12 ฝั่งขวา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : คลองดาดคอนกรีต บ้านชุกกระเจียว หมู่ 10 OK

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : คสล. หนองสองห้อง - เจดีย์หัก หมู่ 15

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : คสล.ซอยบ้านณรงค์ เชยชิต หมู่ 12

ประกาศราคากลาง : ปร.4,ปร.5โครงการก่อสร้างคลองดาดคสล.ม.8

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองดาดคสล.ม.8

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7,12

ประกาศเอกสารโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7,12 : เอกสารเลขที่1ปีงบ2561 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7,12

ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7,12 : ประกาศผลโครงการถนนหินคลุก ม.7,12

ประกาศโครงการก่อสร้างคสล. สายบ้านเขาพลอง ม.10 : ประกาศโครงการก่อสร้างคสล. สายบ้านเขาพลอง ม.10

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนาเหนือ ม.9 : ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนาเหนือ ม.9

ประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สายบ้านห้วยตะแคง ม.6 : ประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สายบ้านห้วยตะแคง ม.6

ประกาศโครงการก่อสร้างคลองดาด คสล.สายช่วงร้านค้านางลออ ม.12 : ประกาศโครงการก่อสร้างคลองดาด คสล.สายช่วงร้านค้านางลออ ม.12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคสล.ม.9 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคสล.ม.9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการคสล. หมู่ที่ 10 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการคสล. หมู่ที่ 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ม.6 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ม.6

ประกาศ ยกเลิกประกาศ โครงการก่อสร้างคลองดาด ม.12 : ประกาศ ยกเลิกประกาศ โครงการก่อสร้างคลองดาด ม.12

ประกาศโครงการก่อสร้างคลองดาด คสล.สายช่วงร้านค้านางลออ - นา นายสมนึก หมู่ 12 (รอบที่2) : ประกาศโครงการก่อสร้างคลองดาด คสล.สายช่วงร้านค้านางลออ - นา นายสมนึก หมู่ 12 (รอบที่2)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2559 : สรุปซื้อจ้าง ต.ค. 59

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2559 : สรุปซื้อจ้าง พ.ย. 59

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2559 : สรุปซื้อจ้าง ธ.ค. 59

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2560 : สรุปซื้อจ้าง ม.ค. 60

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2560 : สรุปซื้อจ้าง ก.พ. 60

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2560 : สรุปซื้อจ้าง มี.ค. 60

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2560 : สรุปซื้อจ้าง เม.ย. 60

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2560 : สรุปซื้อจ้าง พ.ค. 60

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2560 : สรุปซื้อจ้าง มิ.ย. 60

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2560 : สรุปซื้อจ้าง ก.ค. 60

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2560 : สรุปซื้อจ้าง ส.ค. 59

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2560 : สรุปซื้อจ้าง ก.ย. 60

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2560 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 60 ปีงบ 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2560 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 60 ปีงบ 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2560 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. ปีงบ 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2561 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. ปีงบ 2561

 วัดเกาะลอย
  เขาสวนหลวง
 
  เขากรวด
 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ