สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561 : เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2561

ประกาศราคากลาง : ราคากลางปรับปรุง ASPHALT CONGRETE เขาสวนหลวง - ห้วยไข่เน่า หมู่ 11

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphalt Congrete

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านห้วยตะแคง - ห้วยจำปา หมู่ 6,12 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 โครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขประมูลการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง สายช่องมะกล่ำ - เขาวังสดึงษ์ (ช่วงบ้านห้วยลูกนก) หมู่ 9,10 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และ วันเวลา สถานที่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลุ่มบ้านนางเทียม ศรัทธาผล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลุ่มบ้านนายณรงค์ เชยชิต

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลุ่มบ้านนายหนูแดง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : โครงการก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยลูกนก ม.9 แผ่นที่ 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : โครงการก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยลูกนก ม.9 แผ่นที่ 2

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : โครงการก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยลูกนก ม.9 แผ่นที่ 3

ประกาศราคากลาง : หอกระจายข่าวบ้านหนองสองห้อง หมู่ 15

ประกาศราคากลาง : โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านห้วยจำปา หมู่ 12

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศ ต่อเติมอาคารผู้สูงอายุหมู่ ที่ 9

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ปร.5 ปร.6 ปร.4ประกาศ ต่อเติมอาคารผู้สูงอายุหมู่ ที่ 9 แผ่นที่ 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ปร.5 ปร.6 ปร.4ประกาศ ต่อเติมอาคารผู้สูงอายุหมู่ ที่ 9 แผ่นที่ 2

ประกาศราคากลาง : ปร.6 ปร.5 ปร.4 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชนเอราวัณ

ประกาศราคากลาง : ปร.6 ปร.5 ปร.4 โครงการปรับปรุงสนามฟุมซอลชุมชนชมภูพาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศ คสล. ม.6,12

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตม.11,12

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต ม.10

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศ โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต ม.10

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการปรับปรุงAc โดยวิธี Recycling

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศโครงการปรับปรุงAc Recycling ม.6,7

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการปรับปรุงAc โดยวิธี Recycling ม.6,7

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการคลองดาด คสล. (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองสองห้อง-เจดีย์หัก ม.15

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองสองห้อง-เจดีย์หัก ม.15

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต สายบ้านชุกกระเจียว ม. 10

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านทุ่งพิทาบ (กลุ่มบ้านนายประจวบ)

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านทุ่งพิทาบ (กลุ่มบ้านนายกร)

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 11

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านทุ่งพิทาบ ม.10

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศโครงการ จัดซื้อเต้นท์ตำบลเกาะพลับพลา

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการ จัดซื้อเต้นท์ตำบลเกาะพลับพลา

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านตีนเขา-บ้านไร่ หมู่ 8

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์กีฬาตำบล หมุ่ที่ 9

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านตีนเขา - บ้านไร่ หมู่ 8

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : ก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านเขาน้อย หมู่ 11

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : ก่อสร้างหอกระจายข่าวหนองสองห้อง หมู่ 15

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน2โครงการ

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.10

ประกาศราคากลาง : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.10,11

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : คลองดาด คสล.บ้านห้วยตะแคง - เขาสวนหลวง(ช่วง 2 ) หมู่ 6

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : คลองดาด หนองปลาร้า หมู่ 10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : คลองดาดคอนกรีต ชุกกระเจียว หมู่ 10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.9

ประกาศราคากลาง : ปร.5 โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ สายเลียบคลอง 12 ฝั่งขวา

ประกาศราคากลาง : ปร.6 โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ สายเลียบคลอง 12 ฝั่งขวา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : คลองดาดคอนกรีต บ้านชุกกระเจียว หมู่ 10 OK

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : คสล. หนองสองห้อง - เจดีย์หัก หมู่ 15

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : คสล.ซอยบ้านณรงค์ เชยชิต หมู่ 12

ประกาศราคากลาง : ปร.4,ปร.5โครงการก่อสร้างคลองดาดคสล.ม.8

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองดาดคสล.ม.8

 วัดเกาะลอย
  เขาสวนหลวง
 
  เขากรวด
 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ