แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี

หัวหน้าส่วนราชการ

ส.ต.ท.เกื้อกูล  กังวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเพิ่มยศ  ติ๋วโวหาร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

น.ส.พรทิพย์  ศุภสุข    
หัวหน้าสำนักงานปลัด 

 

นางสุกัญญา เพ็ชรสมร
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นายจารุพงศ์  ผลศรัทธา 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

 

นายเพิ่มยศ  ติ๋วโวหาร
หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 

นางจันทนี วิเศษโชค
หัวหน้าส่วนสวัสดิการ และสังคม