แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี

ส่วนสวัสดิการสังคม

นางจันทนี วิเศษโชค
หัวหน้าส่วนสวัสดิการ และสังคม

นางสาวสุนิสา อยู่บรรยงค์
นักพัฒนาชุมชน