แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายเพิ่มยศ ติ๋วโวหาร
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นางวริศราภรณ์ อินทร์ทวี
ครู คศ. 1.

 

นางสัมฤทธิ์ กุศลอภิบาล
ครู คศ. 1.