แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี

สำนักปลัด

น.ส.พรทิพย์ ศุภสุข
หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

นางอังคณา เวสสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางจีรวรรณ บรรจบปี
พนักงานธุรการ