แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี
   

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายธนนท์ มุสิกวัตร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

   
         
น.ส.นงเยาว์ มณเฑียรรัตน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  ส.ต.ท.เกื้อกูล กังวล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6  
         
นายธนนท์ มุสิกวัตร   นายเดชา พลอยมะกล่ำ
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7  
         
นางรุจิรา คืดนอก   นางสมทรวง ดาบทอง
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8  
         
น.ส.นงเยาว์ มณเฑียรรัตน์   นายอำนาจ อร่ามหนุน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9  
         
นายณัฐพล พวงเงิน   นายสำราญ พืชนะผล
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10  
         
นายวัชรินทร์ จิตงามขำ   น.ส.ยุพา รัตสาตร์
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11  
         
นายสุวรรณ ประจวบวัน   นายแล สุขเกษม
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12  
         
นายสำเริง พวงพันธ์งาม   นายนิมนต์ เกิดบัณฑิต
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15  
         
นายวุฒิกร วิบูลย์ยศริน   นายวิชัย ชีวังย์กูล