แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี

คณะผู้บริหาร

นายวีระ งามเปราะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายธวิชย์  กุศลอภิบาล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายกฤติพงค์ บุญโต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายสุจิน  รักชาติพานิช
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล