แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี

กองคลัง

นางสุกัญญา เพ็ชรสมร
ผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.ธนิษฐา อ่อนมิ่ง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี