แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ
- ทางหลวงจังหวัดสายเขางู - เบิกไพร เชื่อมอำเภอบ้านโป่งกับอำเภอเมืองราชบุรี ระยะทางผ่านประมาณ 2.5 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่หมู่ 8
- ทางหลวงจังหวัดสายราชบุรี - สวนผึ้ง เชื่อมอำเภอสวนผึ้งกับอำเภอเมืองราชบุรี ระยะทางผ่านประมาณ 5 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่หมู่ที่ 7,12,15
4.2 การโทรคมนาคม
- การติดต่อสื่อสารโดยระบบบริการโทรศัพท์ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ของหมู่บ้าน
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกภาคที่ 1 รักษาพระองค์ (เขากรวด) กระจายเสียงด้วยระบบ AM
4.3 การไฟฟ้า
-การให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีบริการครอบคลุมพื้นที่แต่ยัง ไม่ครบทุกครัวเรือน
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
- คลอง 1 สาย (คลองห้วยตะแคง)
4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย 7 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 96 แห่ง
- ถังเก็บน้ำฝน ค.ส.ล. 46 แห่ง
- ถังเก็บน้ำฝนแบบไฟเบอร์กลาส 10 แห่ง
- ระบบประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง
- คลองส่งน้ำชลประทาน 1 สาย