แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี

สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ
ประชาชนโดยภาพรวมประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมและปศุสัตว์ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว อ้อย ผลไม้ และผัก
พื้นที่ทางการเกษตรแยกเป็นประเภทดังนี้
- ทำนา จำนวน 5,610 ไร่
- ทำไร่ จำนวน 151 ไร่
การปศุสัตว์มีการเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร
2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
- ปั๊มน้ำมัน 4 แห่ง (หมู่ที่ 8 ปั๊มหัวจ่าย 1 แห่ง ปั๊มหลอด 2 แห่ง,
หมู่ที่ 11 ปั๊มหลอด 1 แห่ง)
- โรงงานปูนขาว 1 แห่ง (หมู่ที่ 15)
- โรงสี 1 แห่ง (หมู่ที่ 8)
2.3 ด้านพาณิชยกรรม มีตลาดสดย่อย 1 แห่ง แบ่งช่วงเวลาการจำหน่ายเป็นสัปดาห์ละ 1 วัน
เฉพาะตอนเย็นมีประชาชนในพื้นที่นำผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่าย