แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี

สภาพทางสังคม

3.1 การศึกษา
- โรงเรียน 3 แห่ง (ร.ร.วัดเกาะลอย, ร.ร.วัดห้วยตะแคง, ร.ร.บ้านเขากรวด)
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 1 แห่ง (หมู่ที่ 8)
3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด 3 แห่ง (วัดเกาะลอย,วัดห้วยตะแคง,วัดเขากรวด)
- สำนักสงฆ์ 1 แห่ง (สำนักสงฆ์ถ้ำเขาสวนหลวง)
3.3 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง (รพ.สต.เกาะพลับพลา, รพ.สต.บ้านเกาะลอย)
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจชุมชนประจำตำบล 1 แห่ง
- อาสาสมัครตำรวจชุมชน 150 คน
- อปพร. 82 คน