แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี

สภาพทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ

1. ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  19  มกราคม  2539 การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  จึงนับเป็นมิติใหม่ที่รัฐบาลได้มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นตนเอง  เพื่อให้สนองตอบความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง  และยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงาน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ตลอดจนกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

2. ที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ 6 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากจังหวัดราชบุรี ไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3291 ประมาณ 11 กิโลเมตร
3. เนื้อที่
มีพื้นที่ประมาณ 12.42 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,761 ไร่
4. อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ         ติดต่อกับ อบต. เขาแร้ง   อำเภอเมืองราชบุรี
ทิศใต้            ติดต่อกับ อบต. เจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ อบต. หนองกลางนา และอบต. หลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ อบต. หินกอง อำเภอเมืองราชบุรี และอบต.ปากช่อง 
อำเภอจอมบึง
5. ภูมิประเทศ
ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มทางทิศตะวันออกเหมาะแก่การเพาะปลูก หรือประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ส่วนทางทิศตะวันตกมีเขาพลอง เขาสวนหลวง เขาลิง เขากรวด และเขาพญาปราบ มีลำห้วยตะแคงไหลผ่านเกือบทุกหมู่บ้าน
6. จำนวนหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา มีจำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.  8  หมู่บ้าน

 7. ท้องถิ่นอื่นในตำบล

เทศบาลตำบลเขางู มีหมู่บ้านจำนวน  7  หมู่บ้าน

8     ประชากร
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา มีจำนวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

ชื่อที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม คน

หลังคาเรือน

6

บ้านห้วยตะแคงใน

120

146

264

76

7

บ้านทุ่ง

3,667

1,132

4,914

1,814

8

บ้านเกาะลอย

588

640

1,204

371

9

บ้านนา

323

363

683

184

10

บ้านช่องมะกล่ำ

285

306

594

155

11

บ้านเขาสวนหลวง

212

290

498

140

12

บ้านห้วยจำปา

223

250

477

128

15

บ้านหนองสองห้อง

299

300

596

142

รวม

5,717

3,427

9,144

3,010

*  ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  ณ เดือนธันวาคม  2556
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลามีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 736 คน/ตารางกิโลเมตร